Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon, đá khô, CO2 rắn và các khí đặc biệt
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TỈNH YÊN BÁI
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ph%C3%ADa+Nam+T%E1%BB%89nh+Y%C3%AAn+B%C3%A1i/@21.6758969,104.9395955,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x31335961aaaaaaab:0x4f4823770364a271!2zS2h1IEPDtG5nIE5naGnhu4dwIFBow61hIE5hbSBU4buJbmggWcOqbiBCw6Fp!8m2!3d21.6758919!4d104.9417842!3m4!1s0x31335961aaaaaaab:0x4f4823770364a271!8m2!3d21.6758919!4d104.9417842?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668