Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt

Cung cấp khí công nghiệp CO2, O2, N2, Argon và các khí đặc biệt
Địa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TỈNH YÊN BÁI
Điện thoại: 0388588668 - 0912 895 219
Email: sales@bachagas.vn
https://www.google.com/maps/place/Khu+C%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+Ph%C3%ADa+Nam+T%E1%BB%89nh+Y%C3%AAn+B%C3%A1i/@21.6758969,104.9395955,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x31335961aaaaaaab:0x4f4823770364a271!2zS2h1IEPDtG5nIE5naGnhu4dwIFBow61hIE5hbSBU4buJbmggWcOqbiBCw6Fp!8m2!3d21.6758919!4d104.9417842!3m4!1s0x31335961aaaaaaab:0x4f4823770364a271!8m2!3d21.6758919!4d104.9417842?hl=vi-VN
zalo
038 858 8668